نرجس احمدی/ یک بام و دو هوایی خبرگزاری‌های آن‌ور آبی، موضوع تازه‌ای نیست!

جیره‌خور و دستور بگیر از یک منبع باشی ولی برای یک موضوع مشابه در دو جغرافیای متفاوت جایی آتش‌بیار معرکه باشی و جای دیگر ماله کش!

نوع پوشش رسانه‌ای بی‌بی‌سی از اغتشاشات فرانسه و ایران را ببینید!

برای ایران؛ انتشار پست‌های سلبریتی ها و دمیدن در آتش هیجان و خشم و اعتراض مردم!!

برای فرانسه: ارشاد خانواده‌ها و امر به معروف!!!