در یکی دو روز اخیر خبر آمده که محسن یزدی؛ مدیر شبکه مستند برکنار شده و موافق‌ها و مخالف‌ها شروع کردند به اعلام نظر!

تعدادی از مخالفان به وحید جلیلی اعتراض کردند...

در این پست آماری از مخاطبان منتشر شده که صحت و سقمش را نمی‌شود تایید کرد تا آمار از سمت صداوسیما منتشر شود و مشخص شود حق با کیست!