وزیر ارشاد دربارهٔ دروغ ممنوع‌الکاری برخی از خوانندگان گفت: از اساس این شایعه‌سازی‌ها را رد می‌کنم همگان اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند.

اسماعیلی گفت: خواستم که به این شایعه سازی ها و انتشار اخبار کذب پایان بدهند.  کار خوبی است اگر واقعا درباره همه هم صنفی‌ها این کار انجام بشود و هر کس پاسخگوی اظهاراتش باشد. متاسفانه این فرد و بعضی کانال‌ها بعد از تکذیب محمد معتمدی به این هنرمند هجمه کردند و اظهارات او را خلاف واقع اعلام کردند!

اگر صحبت وزیر درباره برخورد با این فرد و امثال او عملی نشود ناگزیر باید شاهد این نوع خبرسازی ها باشیم!