محمد صادق باطنی:
در مورد انحلال شبکه امید و شبکه کودک هرچیزی همه اخبار کذب است.
هیچ تصمیمی برای انحلال یا ادغام هیچ کدام از دو شبکه گرفته نشده است.