وقتی که حتی تسلیت‌شان بوی نامیدی وطن می‌دهد
در تسلیت‌شان، ابراز انزجاری از عاملین نیست...
شاید دلیل بیشترشان این باشد عاملین، دوستان دوستان‌شان هستند...