ثبت‌نام کلاسهای قرآن حرم افزایش چشمگیری داشته به گونه ای که هزار نفر در نوبت ذخیره قرار گرفتند!!

حجاب هم باید با ایجاد جذابیت فرهنگ سازی شود.