نیکی کریمی عکسی منتشر کرده است با حجابی که نیاز به سانسور دارد! پیام‌های مدعیان آزادی بیان و احترام به نظر دیگران و زن زندگی را ببینید که برای همین شال نصفه و نیمه چه‌ها گفته‌اند؟!