خواب‌ها، مبارزه، تحریک جوانان و نوجوانان فقط بهانه بود و مطامع شخصی نشانه بود!
تکلیف مردمی که فریب بی‌صداقتی‌های این افراد رو میخورن چیه؟!!