مسیری که شبکه نمایش خانگی در تولید محتوا در پیش گرفته در نقطه مقابل مبانی دینی_ملی حاکمیت قرار دارد.
در حال حاضر که نیروی انتظامی در حال اجرای قانون حجاب است، سریال‌های مجوزدار نمایش خانگی عملکرد دیگری دارند.
در این میان پلیس و نیروهای نظامی که در این سال‌ها آماج تخریب‌ها در فیلم‌ها و سریال‌ها بودند اکنون نیز پشتوانه فرهنگی ندارند و در دوگانگی ایجاد شده، تخریب خواهند شد!!
چه نهادی باید پاسخگوی تولید و نظارت بر این محصولات باشد؟؟