مهسا کرامتی پستی گذاشته و نوشته؛

عجب حلوای قندی تو...

تنها امیری که میشناسم..

و یه عده طرفدار آزادی! اینطوری از خجالتش در اومدن.