خواننده زن آمریکایی با انتشار خبر نامزد جدیدش نوشته: نادیده گرفتن این واقعیت که اکثر زنان تخریب می شوند، سخت است.

مدونا خواننده آمریکایی مشهور پاپ که ۶۴ ساله است، پس از جدایی نامزد ۲۳ ساله خود!!! اینبار از نامزد جدیدش؛ جاشوا پوپر ۲۹ ساله که مربی بوکس فرزندانش است، رونمایی کرد!!

این خانم خواننده در توضیح پست خود نوشته: «در فرهنگی که توسط مردان ساخته شده است، همیشه استثناهایی وجود دارد. نادیده گرفتن این واقعیت که اکثر زنان تخریب می شوند، سخت است.»