خانم سلطانی راست می‌گوید...

جمهوری اسلامی نه تنها گاز نیتروژن را در مدارس دخترانه منتشر می‌کند، بلکه همین جمهوری اسلامی‌ست که هشتاد درصد هوا را نیتروژن تزریق کرده که آمار چندقلوزایی بالا رود و بحران جمعیت حل شود!!!!

به جد باید گفت اسیر شدیما!!!!!