مسئولان آیا بازهم میخواهند چشمانشان را ببندند؟

از متن شعر بر می‌آید که خواستگاهش همان جاهایی‌ست که فیلم‌های سینمایی ترویج خیانت و چند شوهری زنان و....حمایت شدند!!

با کارنامه‌ای که این فرد داشته و پشتوانه‌ای که راه او را برای چهره شدن، هموار کرده، بعید است که قابل جذب شدن باشد. بنابراین مسئولان امر نباید اجازه بدهند این فرد بیش از این پرده‌ها را بدرد!