فیلم «های‌پاور» به کارگردانی هادی محمد پور، درباره عملیات والفجر هشت بود که در آن، شهید ستاری نبوغ خود را به نمایش گذاشت و توانست با ابتکار عمل خود در سبک سازی سامانه هاگ، عملیات پیروزمندانه‌ای را رقم بزند.  اما این فیلم آنگونه که باید از پس نمایش این پدیده برنیامد و فیلم مجموعه‌ای از اطلاعات پراکنده بود که نه قادر به حماسه آفرینی بود و نه حتی اطلاعات عمومی مخاطب نسبت به طرح شهید ستاری و خلاقیت ایشان را بالا برد...  ایرادات عمده فنی و محتوایی که کارگردان آن را به مشکلات تدوین ارجاع داد، عامل دیگری بود که فیلم را به یک اثر ضعیف تبدیل کرد.