متاسفانه آنتن تلویزیون جمهوری اسلامی که متهم به میلی بودن است، به چنین افرادی هم اختصاص پیدا می‌کند!!

افرادی که تمام حقارتشان در پست‌هایشان ظهور و بروز دارد، دشمنی کردن ماجرایی‌ست و هتاکی ماجرایی دیگر...