حمید فرخ نژاد را زودتر بگیرید تا رزومه‌اش کامل شود. خسته شد!