طبق آخرین نتایج سرشماری در سال ۱۳۹۵ گزارش شد، ۶۲.۱ درصد از جمعیت زنان ایران را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، یعنی اکثریت جمعیت زنان. با این حال، در فیلم و سریال‌ها این جمعیت به نمایش گذاشته نمی‌شوند و می‌توان گفت نماینده‌ی خوبی در رسانه ندارند. براساس یک بررسی، از میان شخصیت‌های زن سریال‌های نمایش خانگی تنها ۲۸ درصد خانه‌دار هستند. حدود ۸ درصد از زنان بازیگر در این سریال‌ها کار خانه انجام می‌دهند و در بیش از ۴۱ درصد از سریال‌ها، خدمتکار زن حضور دارد. ️بررسی محتوایی نقش زن در این سریال‌ها نیز نشان می‌دهد شخصیت زن خانه‌دار قصه، موجودی ضعیف، عاجز از تصمیم‌گیری، ناتوان در رفع نیازهای شخصی و وابسته است.