خون امثال من جایی میجوشد که منافعم ایجاب کند!
هر دو قربانیان بیگناه، خون یکی به عداوت؛ از روی عمد ریخته شده و قاتلانش تشویق شدند، دیگری با خطایی که داغ بزرگی بر دل همگان نهاد...

حال چرایی رفتار دوگانه خانم بازیگر در قبال خون هموطن بیگناهش، این روزها حنای بی‌رنگی شده...
وایپ را در پیام‌رسانها دنبال کنید
irwipe@