انگار جایی یا کسی گفته برای اعتصاب اجباری ۱۴،۱۵،۱۶ آذر، اعتصابیون خلاقیت بزنن یا با شعر و رمزی حرف بزنن! این وسط واقعا یه تعداد استعداد ندارن یه تعداد دارن! خلاقیت نشر چشمه منتهی به تغییر رنگ شده، اما فراکتاب واقعا فکر کرده، هنر به خرج داده که چطوری در قالب اعتصاب کتاب هم بفروشه!