این روزها که معروف‌های بی‌صرفه نه‌تنها برای تیم ملی آرزوی موفقیت نمی‌کنند، بلکه به آنان که طرف‌دار تیم فوتبال هستند نیز حمله می‌کنند، برخی هنرمندان پای تیم ملی ایستاده‌اند...