پیام مخاطب روبش در واکنش به سخن وزیر ارشاد مبنی بر باز بودن آغوش نظام برای نادمان:

خوبه دیگه! ورزشکارا که خوب دارن کشف حجاب میکنن و بعدش میان میگن سهوی بود...

حالا که آخرای اغتشاشاته، اینا هم بیان توبه کنن و از ادامه فعالیتشون پول به جیب بزنن و دو سال دیگه دوباره به یه بهونه‌ی دیگه هم نون تو خون ملت بزنن...

حداقل قانون منع اظهار نظر غیر هنری و جریمه ای چیزی برای ادامه کار این به قول خودشون توابها در نظر بگیرن.