شنیدم مهتاب کرامتی به عنوان تهیه کننده یک قرارداد با نماوا برای سریالی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بسته!؟! جدای از حضور فعال ایشون در دمیدن در اغتشاشات اخیر این مبلغ معادل ساخت حدود ۷ سریال در شبکه خانگیه.

البته که طرح شون الان منتظر مجوز ساترا است… گفتین ساترا و نماوا ذیل کجاست؟ «سید هانی هاشمی»