خانم پانته‌آ بهرام شاید فراموش کردند که چندی پیش برای ایشان نیز بیماری تشخیص داده شد.