شقایق دهقان هم برای عقب نموندن از قافله و نه سیخ بسوزه نه کباب، از آب و هوای شیراز و دلگشایی و... گفته!