داریوش فرضیایی در طول چند روز گذشته گفته که بارها از سوی دنبال کنندگان‌ش و گروهی از کاربران مورد حمله و انتقاد و فحاشی قرار گرفته است. او گفته که عده ای به او گفته اند که چرا سکوت می کند. گروهی دیگر هم گفته اند که چرا این همه حرف می زند و انتقاد می کند. البته داریوش فرضیایی پست‌های حاشیه برانگیز در این مدت کم نداشته.