شرافت یعنی:

میشه کار درست را انجام دهید، حتی اگر کسی شما را تماشا نکند.