پردیس احمدیه که خیلی از ویدئوی مهران مدیری خشمگین شده استوری توهین‌آمیزی زده و گفته: چقدر آبروبر و حقیری!