اسم این صفحه گرافیک ایران است و در قسمت معرفی آن نوشته: انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران!

متاسفانه این صفحه در نهایت آزادی بیان!! علاوه بر  ترویج خشونت و آموزش کوکتل مولوتوف، استوری های تهدید آمیز برای هنرمندان منتشر می‌کند.

این صفحه از زمان اغتشاشات، گرافیست‌هایی که برای ارگان های دولتی طرح‌های انقلابی می‌زنند یا به صورت خودجوش فعالیت می‌کنند را معرفی کرده و علنا تهدید می‌کند! هیچ نگرانی‌ای هم برای بستن صفحه یا...هم ندارد!!