محسن اسلام‌زاده؛ مستندساز از شهید سید مهدی موسوی می‌گوید. اسلامزاده از این شهید بزرگوار با عنوان «ابر مرد» یاد کرده است.