ادای احترام نمایندگان سینمایی کشورهای مختلف در چتر سینمای ایران در بازار جهانی فیلم کن، دفتر یادبود و تسلیت شهادت رییس جمهور و همراهان ایشان در غرفه ایران در بازار جهانی فیلم کن در فرانسه توسط جمعی از افراد حاضر در این رویداد امضا شد.