پست قابل تأمل عباس موزون در تسلیت به مردم ایران؛ «ما هستیم: تا هرگاه خورشید در تابش است و فرجامین ستاره در سوسو...»

مطلب انتقادی امین زندگانی، هیچ موجودی از مرگ هم نوع خودش خوشحال نمیشه و در آن شرایط به فکر کمک و همدلیه، ما با خودمون چه کردیم که تبدیل شدیم به «هر آنچه که به آن منتقدیم»، در کره زمین یک کشور فقط نامش ایرانه و فقط یک کشور که به مردمانش میگن ایرانی باشد تا در آینده چنان از مردم ایران یاد کنند که ما از گذشتگانمون یاد کردیم...