ایشان خیلی خاکی بودند و اصلا نگاه بالا به پایین نداشتند؛ برنامه محفل را دیده بودند و از عوامل برنامه تشکر کردند.