زهرا خندان /امیر جدیدی، تینا پاکروان و هوتن شکیبا پستی از یک فرد دارای معلولیت را استوری کردند که در آن نامناسب‌سازی سازه‌های شهری و البته بی‌فکری افراد سالم بیان شده بود. دغدغه‌ی درست و به‌جایی که لازم است تمام شهرداری‌ها بحث سالم‌سازی را در دستور کار خود قرار دهند و اصحاب فرهنگ به فرهنگ‌سازی در این حیطه بپردازند. اگر مسئولین مربوطه یک روز با ویلچر یا کالسکه بچه در خیابان‌ها و کوچه‌ها گام بردارند، از عمق عدم تناسب‌سازی آگاه می‌شوند و احیانا چنان فشاری بر آنها خواهد آمد که به مسئولین امر ناسزا گویند و یادشان برود خودشان مسئولند!

معلولین و مادران دارای کالسکه باید جزو گروهان هدف در برنامه‌ریزی‌های شهری باشند. باشد این دست انتقادات درست در بین چهره‌ها زیاد شود و البته سهم خودشان را نیز در فرهنگ‌سازی لحاظ کرده و اقدام نپایند.