محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد ساخت فیلم جدید و بدون مجوز رسول‌اف که در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده را خلف محرز دانست و اذعان کرد؛ تولید و انتشار فیلم زیرزمینی جزو تخلفات آزاردهنده‌ای است که ضرر آن را جامعه سینمایی بیش از دیگران متحمل می‌شوند. اسماعیلی گفته حتما با رسول‌اف برخورد قانونی انجام خواهد شد.