زهرا خندان /یا ما ایرانی نیستیم، یا ایرانی هستیم، متوجه بدیِ حالمان نشدیم!

یا آنها که گمان می‌کنند، ایرانیِ بدحال هستند، دوست داشتند گوسفندی در سوییس باشند و همین تفکر اشتباه حالشان را بد کرده، یا...

جناب رضایی! من جای شما بودم، با حاشیه‌هایی که برایتان ایجاد شد، ترجیح می‌دادم هیچ حرفی نزنم.