بخشی از شعر فوق‌العاده، کم‌نظیر و عارفانه فواد کرمانی در مدح امام علی (ع)

نه مراست قدرت آن که دم زنم از جلال تو یا علی

نه مرا زبان که بیان کنم صفت کمال تو یا علی

شده مات عقل موحدین همه در جمال تو یا علی

چو نیافت غیر تو آگهی ز بیان حال تو یا علی

نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی

هله ای تجلی عارفان تو چه مطلعی تو چه منظری

هله ای موله عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری

که ندیده‌ام به دو دیده‌ام چو تو گوهری چو تو جوهری

چه در انبیاء چه در اولیاء نه تو را عدیلی و همسری

به کدام کس مثلت زنم که بود مثال تو یا علی

تویی آن که غیر وجود خود به شهود و غیب ندیده‌ای

همه دیده‌ای نه چنین بود؛ شه من تو دیده‌ی دیده‌ای

فقرات نفس شکسته‌ای سبحات وهم دریده‌ای

ز حدود فصل گذشته‌ای به صعود وصل رسیده‌ای

ز فنای ذات به ذات حق بود اتصال تو یا علی...

خوشا حالا کسانی که وجودشان به درکی این چنین از علی رسید...