حسین حقیقی به حکم شروین اعتراض دارد؛ اما نه برای هشت‌ماه حبس و...

بلکه برای خلاصه نویسی کتاب حقوق زن در اسلام شهید مطهری و ساخت موسیقی درباره جنایت آمریکا علیه بشریت.

اعتراضش این است که چرا کارهایی که ما در طول زندگی‌مان از روی اعتقاد و وظیفه انجام می‌دهیم را مجازات یک نفر دیگر می‌کنید؟ شاید بشود با قسمت ساخت موسیقی با حسین حقیقی موافق بود، کار مجازاتی کمتر بدرد می‌خورد.

اما خلاصه‌نویسی کتاب، اگر با حضور در کلاس اساتید مطرحی باشد، که حداقل تلنگرهای دقیق به این فرد زده بشود، خوب است درحالیکه اگر به خلاصه‌نویسی تنها محدود شود که حقیر کردن کتاب می‌شود. شاید من اگر جای قاضی بودم، یک هفته همراهی با پدر آرمان علی‌وردی و روح‌الله عجمیان را برایش تعریف می‌کردم به امید اینکه قهرمانی را درک کند.