محمدمهدی اسماعیلی در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات حق مردم است و برای تعیین سرنوشت سیاسی آحاد جامعه است؛ نظام سیاسی ارتقا یافته مثل جمهوری اسلامی ایران تعداد زیادی انتخابات را برگزار کرده است. برای مردم این موضوع اهمیت مضاعفی دارد فارغ از اینکه کارآمدی نتایج انتخابات با کارنامه برگزیدگان مهم است نفس انتخابات و فضای مشارکت سیاسی و انتخاب نوع کنش سیاسی نیز اهمیت دارد. از همه اصحاب هنری، فرهنگی و رسانه ای که همیشه پیشگام فعالیت‌های اجتماعی سیاسی در کشور بودند می خواهیم مبلغ حضور در انتخابات باشند و شاهد حضور پرقدرت مردم پای صندوق های رای باشیم.