سلام بزرگوار لطفا این پیغام ما را هم به خانم معتمد آریا و امثال ایشان برسانید که ما هم علاقه ای نداریم که افراد بی هویت و بی اعتقاد و دشمن به کشور و اسلام که علنا دشمنیشان را اعلام میکنند و با پا گذاشتن روی خون هزاران شهید به اینجا رسیدند عکسشان روی دیوار کشور عزیزمان ایران باشد و ما هم معترض هستیم به این دیوار نگاره.