محمد خزاعی: هر فیلمی را که متوجه قاچاق آن شدیم از مراجع قانونی پیگیری کردیم تا منشا آن مشخص شود؛ رایت خیلی از فیلم‌ها در خارج از کشور فروخته شده بود و مربوط به خارج از کشور بود که منتشر شده بود و قبل از اینکه برنامه‌ریزی جدی برای اکران داخلی داشته باشند رایت اثر را فروخته بودند و نمایش داده بودند.

بعضی از فیلم‌ها که ما پیگیری کردیم متاسفانه خود عوامل در توزیع این فیلم‌ها نقش داشتند که پرونده‌شان معلوم است؛ نه عامدانه ولی مشکلی با اینکه فیلمشان منتشر شود نداشتند. یک فیلم هم که کاملا عامدانه توسط عوامل فیلم منتشر شده بود.