زهرا خندان /در بی‌شرفی تو (به اذعان خودت) همین بس که پس از حادثه تروریستی شاه‌چراغ و شهادت زن و فرزندان بی‌گناه زنده‌ای. در بی‌شرفی تو همین بس که پس از حادثه تروریستی کرمان و شهادت زنان و کودکان هنوز زنده‌ای. در بی‌شرفی تو همین بس که پس از شهادت هرروزه زنان و کودکان فلسطینی زنده‌ای. در بی‌شرفی تو همین بس که بی‌شرفی خودت را در نمردن از غم خبرِ دروغین شلاق می‌دانی.

برخی از شماها آنقدر بی‌شرفید که شرافت نداشته‌ی خودتان را یا صرف فوت دخترکی می‌کنید و در آتش جنگ ترکیبی می‌دمید یا اکنون برای شلاق دخترکی آن را خرج می‌کنید تا ناامنی روانی ایجاد کنید.