آنان می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود را کامل می‌کند هر چند کافران خوش نداشته باشند! نه تنها حاج قاسم‌ها، بلکه کودکانی که از دریچه غیب محبت آنان را در دل دارند، خار چشم رژیم کودک‌کش و جانی زمانه هستند...