شاید این تصویر هم مانند تصاویر فتوشاپیِ چاقوی خونی در سطح شهر باشد که برای تبلیغات فصل قبلی سریال مهدویان استفاده شد و رسانه‌ها و افراد را برای تبلیغ رایگان سریالش به بهانه ترویج خشونت و...به خط کرد. در هر صورت چه برای بازی رسانه‌ای و چه غیر از آن، این لباس انگشت‌نما در شأن یک هنرمند نیست و بهتر است که برای حفظ احترام شخصی، ظاهر ایشان نیز همانند سریالش در سرآشیبی قرار نگیرد.