خوب شد موزه صلح تهران بالاخره فهمید جنگ شده است در فلسطین! و باید بیانیه بدهد تا از خانه سینما هم یک بیانیه متفاوت از دخالت در کارهای بقیه نهادهای قضایی و سیاسی و... ببینیم! شاید هم این بیانیه خانه سینما تقصیر رسانه‌ها شد که استعفای مرضیه برومند از مدیریت رت ربط دادند به صحبتش راجع به جنگ با اسرائیل !!