مهم‌ترین شاهدِ این ادعا، انتقادات و حتی افتراهای سلبریتی‌ها در این کشور است که نه تنها ساکت نمی‌شوند بلکه مجوز فعالیتشان همچنان به قوت باقی است و اقتصادشان از همین کشور رونق‌ها یافته است.
جالب است که خودشان صداوسیما را تحریم می‌کنند بعد اگر تصویری از این رسانه پخش نشود، آن را به خفقان اجتماعی تعبیر می‌کنند.
اگر از بدسلیقه‌گی‌ها و رفتارهای غلط در حق بعضی از افراد چشم بپوشیم، غالبا کسانی سرکوب می‌شوند که ⁦اتهامات واقعی دارند نه وهمی، آنچنان که ذهن جنابان بیشتر در خدمت وهم است تا عقل‌. وهم است چون به طور مثال در ماجرای آقای غفوری، ایشان در بازی تیم‌شان شرکت کردند و از صداوسیما نیز پخش شد.