در جنایات اسرائیل کودک کشی ماجرای جدیدی نیست، اما امروز هر آن‌کس که سکوت کند و از اسرائیل اعلام نفرت و انزجار خود را نسان ندهد، تا همیشه روسیاه تاریخ باقی خواهد ماند...

استوری جنایات۲