شهید آوینی، مردِ جریان‌ساز حوزه‌ی هنری بود و آنقدر خوب انقلاب و اسلام و امام را فهمیده بود که حرف‌هایش برای تاریخ ثبت شد.

سخنان و اقداماتی که نشان داد، آوینی، خودش را تکثیر کرد و مرگش مانعِ تکثیر شدنش نشد که البته نوعِ مرگی را زیست که عین زنده بودن است.

آوینی‌هایی چون  او در این انقلاب هستند و این روزها جامعه‌ی هنری و صد البته نظام تئوریک هنر، فقدان یکی دیگر از آوینی‌ها را به سوگ نشسته است....

نادر_طالب‌زاده

او، هم‌جنس آوینی بود. کارهایش و افکارش را باید در طول تاریخ نگریست نه محبوس در این زمانه.