بد شد که! دو دوز برکت می‌زدید قبل رفتن خب!

وضعیت ماسک و دارو اونجا چطوره؟ اصلا چون اتباع هستید امکان بستری توی بیمارستان دارید یا باید توی صف‌های طولانی بمونید که نوبت بهتون برسه؟!

بفرستیم نفری دو دلار براتون؟