نرجس احمدی /اخیراً مدیرعامل دیزنی اعلام کرده است که قصد دارد نیمی از شخصیت‌های انیمیشن‌ها از گروه‌های LGBTQIA باشند!!! این اعلام رسمی نتیجه‌ی یک تصمیم یک‌شبه نیست! مدت‌هاست دیزنی دستورکار را گذاشته است؛ برنامه‌ریزی بر تغییر جرقه‌های ذهنی و ذائقه کودکانی که هنوز عقاید و چارچوب‌ها در او بصورت بالغانه شکل نگرفته است.