ای کاش قدر قهرمانهای کشورمون، ورزشی و غیر ورزشی و هم با همین تناسب بدونیم! ماجرای اهدای قوری و کتری یا روبالشتی به قهرمانان وطن! بی توجهی به جانبازان عزیز و دادن پتوی گلبافت به خانواده شهدا و... هنوز از یاد نرفته!!!